ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

พระครูนิภาธรรมวงศ์
subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
chevron_right
ภาค 4
chevron_right
นครสวรรค์

พระครูนิภาธรรมวงศ์

schedule
2 years ago
share

แบ่งปัน

visibility
62

พระครูนิภาธรรมวงศ์

วัดเขาวัง

ตำบลเขาทอง

อำเภอพยุหะคีรี

จังหวัดนครสวรรค์

รหัสไปรษณีย์ 60130

มือถือ 089-839-5023

 

กิจกรรม

1. โครงการช่วยเหลือประสบภัยธรรมชาติ

2. โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

3. โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. โครงการสนับสนุนจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติและแอร์ให้กับรพ.สต.บ้านเขาทอง

5. โครงการสนับสนุนการอยู่ด่านชุมชนและจุดตรวจ ในตำบลเขาทองเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

6. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดเขาทอง และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

7. โครงการสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาต้านภัยแล้ง

 

 

tag
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต
tag
วัดเขาวัง
tag
การอยู่ด่านชุมชนและจุดตรวจ
tag
นครสวรรค์
tag
ปลูกต้นไม้และปลูกป่า
tag
จิตอาสาพัฒนาวัดเขาทอง
tag
ประสบภัยธรรมชาติ
tag
ยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน
tag
จิตอาสาต้านภัยแล้ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พระใบฎีกาธนกร โฆสธมฺโม
พระใบฎีกาธนกร โฆสธมฺโม วัดม่วง จ.นครสวรรค์ จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูนิวิฐปัญญากร
พระครูนิวิฐปัญญากร วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม
พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์
พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ วัดเกยไชยเหนือ จ.นครสวรรค์ จำนวน 19 โครงการ/กิจกรรม
พระครูนิภาธรรมวงศ์
พระครูนิภาธรรมวงศ์ วัดเขาวัง จ.นครสวรรค์ จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม
พระครูนิทัศน์ประชานุกูล
พระครูนิทัศน์ประชานุกูล วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note