ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

chevron_left
chevron_right

"บุคคลจึงพึงบําเพ็ญกรณียกิจเพื่อเกื้อกูลกันและกัน

ด้วยการละคลายความเป็นตัวตนลงให้มากที่สุด

ให้สมดังพระพุทธานุศาสนีที่ว่า

ภูตํ เสสํ ทยิตพฺพํ.

แปลความว่า เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ควรเกื้อกูลกัน"

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด

และครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

พระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๑๐

 

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“สงเคราะห์ เกื้อกูล พัฒนา บูรณาการ”

ระบบฐานข้อมูล

วัด พระสงฆ์ และภาคีเครือข่าย

ข้อมูลข่าวสาร

รวมข้อมูล ข่าวสาร งานกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

E-Book

สื่อสิ่งพิมพ์ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์และภาคีเครือข่าย

บทศึกษาออนไลน์

เนื้อหาสำหรับการศึกษา งานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

 โครงการ

ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย และสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

ศูนย์ประสานงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์สาธารณะสงเคราะห์และสนับสนุนกลไกศูนย์ประสานงานเพื่อสร้างสัมคมสุขภาวะ

arrow_right_alt

คลิก

newspaper

ข่าวสารงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

arrow_right_alt

อ่านต่อ

newspaper

ข่าวภาคีความร่วมมือ (MOU)

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ นำพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ขับเคลื่อนงาน “เกื้อหนุนให้ชุมชนพ้นทุกข์” ร่วมกับปลัดกระทรวงมหาดไทย นำประชุมผู้ว่าฯ นายอำเภอ พระสังฆาธิการทั่วประเทศสมเด็จพระมหาธีราจารย์ นำพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ขับเคลื่อนงาน “เกื้อหนุนให้ชุมชนพ้นทุกข์” ร่วมกับปลัดกระทรวงมหาดไทย นำประชุมผู้ว่าฯ นายอำเภอ พระสังฆาธิการทั่วประเทศ - มติชน
arrow_right_alt

อ่านต่อ

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note