ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

พระครูบูรพาธรรมปทีป
subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
chevron_right
ภาค 10
chevron_right
นครพนม

พระครูบูรพาธรรมปทีป

schedule
2 years ago
share

แบ่งปัน

visibility
107

พระครูบูรพาธรรมปทีป

วัดบูรพาราม

ตำบลโพนทอง

อำเภอเรณูนคนครพนมร

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ 48170

มือถือ 080-000-2522

 

กิจกรรม

1. ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือวัดและประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย  อัคคีภัย เป็นต้น

2. สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า ปลูกต้นไม้

3. ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือวัดและประชาชนการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย

4. โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

5. โครงการพระธรรมทูตสัญจร

 

tag
วัดบูรพาราม
tag
พระครูบูรพาธรรมปทีป
tag
ช่วยเหลือวัด
tag
นครพนม
tag
การอนุรักษ์ทรัพยากร
tag
รักษาศีล 5
tag
พระธรรมทูต
tag
ผู้ประสบสาธารณภัย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ
พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ วัดธาตุประสิทธิ์ จ.นครพนม จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม
พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์
พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์ วัดปทุมาราม จ.นครพนม จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม
พระครูอุดมกิจพิพัฒน์
พระครูอุดมกิจพิพัฒน์ วัดคามวาสี จ.นครพนม จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
พระครูสิริปุญญโสภณ
พระครูสิริปุญญโสภณ วัดกุญชร จ.นครพนม จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
พระครูสิริปัญญาวิชัย
พระครูสิริปัญญาวิชัย วัดศรีสงคราม จ.นครพนม จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม
พระมหาปรัชญา ธีรปญฺโญ
พระมหาปรัชญา ธีรปญฺโญ วัดโพธิ์ไชย จ.นครพนม จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
พระครูบูรพาธรรมปทีป
พระครูบูรพาธรรมปทีป วัดบูรพาราม จ.นครพนม จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูบวรธรรโมภาส
พระครูบวรธรรโมภาส วัดศรีสว่าง จ.นครพนม จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม
พระครูบริหารบรมธาตุ
พระครูบริหารบรมธาตุ วัดพระธาตุอุเทน จ.นครพนม จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note