ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์
subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
chevron_right
ภาค 4
chevron_right
นครสวรรค์

พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์

schedule
2 years ago
share

แบ่งปัน

visibility
41

พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์

วัดเกยไชยเหนือ

ตำบลเกยชัย

อำเภอชุมแสง

จังหวัดนครสวรรค์

รหัสไปรษณีย์ 60120

มือถือ 089-704-2578

 

กิจกรรม

1. กิจกรรมการแจกเรียน “เรียนดีแต่ยากไร้” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

2. โครงการจัดพิธีมอบบ้านเฉลิมเกียรติ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” และผู้พิการ

3. โครงการปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ของการคณะสงฆ์อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

4. กิจกรรม 7 กิจวัตรความดีตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

6. โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส

7. กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมแสง

8. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านปากคลองเกยไชย กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย

9. โครงการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ และการจัดหาการแพทย์โรงพยาบาลชุมแสง

10. พิพิธภัณฑ์ชุมชน อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์ต้นน้ำ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน และพิพิธภัณฑ์ราชาจระเข้ยักษ์ “พญาด่างเกยไชย”

11. ศูนย์ฝึกอบรมการทำตามโตนด และส่งเสริมสัมมาชีพ

12. กิจกรรม..ด้วยหัวใจ

13. กิจกรรมตามรอย “ศาสตร์พระราชา” เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืน

14. กิจกรรมอบพระคิลานุปัฏฐากประจำวัด

15. โครงการชุมชนุคณธรรมวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) ภายใต้การดำเนินงาน 10 ชุมชนย่อย และ 6 องค์กรในเขตพื้นที่ตำบลเกยไชย (หมู่บ้าน อบต. รพ. รพ.สต. ร.ร.)

16. โครงการธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

17. จัดตั้งกองทุนการศึกษาแผนกธรรม บาลี สามัญ กองทุนสงเคราะห์ประสบวินาศภัย กองทุนสงฆ์อาพาธอำเภอชุมแสง และกองทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยม

18. กิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ

19. โครงการขับเคลื่อนโครงการสังฆะพัฒนาวิชชาลัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร

 

tag
ส่งเสริมสัมมาชีพ
tag
ตึกสงฆ์อาพาธ
tag
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
tag
OTOP นวัตวิถี
tag
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
tag
ครงการวัด ประชา
tag
ขับเคลื่อนโครงการสังฆะพัฒนาวิชชาลัย
tag
วัดเกยไชยเหนือ
tag
ความมั่นคงยั่งยืน
tag
รงเรียนผู้สูงอายุ
tag
ส่งเสริมวิถีวัฒนธรรม
tag
จิตอาสาเราทำดี.
tag
การแจกเรียน
tag
ทุนการศึกษาแผนกธรรม
tag
ปรองดองสมานฉันท์
tag
นครสวรรค์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พระใบฎีกาธนกร โฆสธมฺโม
พระใบฎีกาธนกร โฆสธมฺโม วัดม่วง จ.นครสวรรค์ จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูนิวิฐปัญญากร
พระครูนิวิฐปัญญากร วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม
พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์
พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ วัดเกยไชยเหนือ จ.นครสวรรค์ จำนวน 19 โครงการ/กิจกรรม
พระครูนิภาธรรมวงศ์
พระครูนิภาธรรมวงศ์ วัดเขาวัง จ.นครสวรรค์ จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม
พระครูนิทัศน์ประชานุกูล
พระครูนิทัศน์ประชานุกูล วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note