ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

ข้อมูลข่าวสารฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

รวมข้อมูล ข่าวสาร งานกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

พิธีมอบเกียรติบัตรแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ พระคิลานุปัฏฐาก พระคิลานธรรม
วัดพุน้อย : โครงการ100 ร้อยดวงใจกับพระสงฆ์สาธารณะ พลังขับเคลื่อนสังคมก้าวหน้า
ศูนย์ประสานงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ประจำจังหวัด พ.ศ. 2566
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปรารภธรรมส่งต่อกำลังใจและเร่งสื่อสาร ประสานบูรณาการช่วยวัด พระภิกษุ สามเณร ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
MOU 3 หน่วยงาน สู่บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เวทีมหกรรมสาธารณสงเคราะห์
วัดบางน้ำชน สนับสนุนกัปปิยภัณฑ์แก่ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

ถัดไป

arrow_forward

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note