ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

การสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธ
subdirectory_arrow_right
อีบุค

การสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธ

schedule
2 years ago
share

แบ่งปัน

visibility
113

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
ดาวน์โหลดไฟล์
การสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธ
ถอดบทเรียนงานสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธของคณะสงฆ์ไทย
แก่นสาธารณสงเคราะห์ในคัมภีร์พุทธ
โรงพยาบาลสนามวัดโพธิการาม จิตอาสาในการพัฒนาสุขภาวะของชุมชน
วิถีพุทธศาสนาเพื่อสังคมในต่างประเทศ
แนวคิดพุทธศาสนาเพื่อสังคม สังคหธุระ และสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธ
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต งานสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธของคณะสงฆ์ไทย
ถอดบทเรียน เพชรงามการสาธารณสงเคราะห์ พ.ศ. 2560-2561

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note